Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer

  Voorkeur artiest

  Jouw idee

  Voorbeeld foto 1

  Voorbeeld foto 2

  Voorbeeld foto 3

  Plaatsing

  Budget

  Wij hanteren een uurtarief, dit kan verschillen per artiest.

  Ons starttarief is €80,-. Wij vragen per afspraak een aanbetaling van ontwerpkosten van €50,- deze is voor het ontwerp, tenzij anders besproken.

  Het ontwerp wordt in de week van uw afspraak opgestuurd. Uiterlijk de avond van te voren. Het is natuurlijk wel altijd nog mogelijk om aanpassingen te doen op de dag van de afspraak. We maken geen kopieën van bestaande tattoos of illustraties, dus altijd een tattoo speciaal voor u!

  Na het sturen van het contactformulier zullen wij u een link sturen waarmee u een afspraak kunt inplannen in ons online agenda.

  Belangrijke informatie & algemene voorwaarden Le Nou Tattou

  Informatie over de risico’s van tatoeages.

  Het aanbrengen van tatoeages en permanente brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de tatoeëerder op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je een tatoeage wilt laten zetten een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de eisen uit de Europese norm (NEN-EN 17169) en de toelichting op de norm.

  Laat geen tatoeage aanbrengen:
  • op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
  • op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
  • op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd;
  • op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weg
  gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;
  • op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
  • als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
  • als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

  Daarnaast wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen:
  • diabetes;
  • hemofilie;
  • chronische huidziekte;
  • allergie voor tatoeagematerialen of -inkt;
  • immuunstoornis;
  • hart- en vaatafwijkingen.

  Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een tatoeage? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.
  Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico’s op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

  Het zetten van de tatoeage
  Omdat er tijdens het tatoeëren een wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de tatoeëerder of de behandelaar hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe tatoeage gaat ontsteken.

  Let er in ieder geval op dat:
  • de huid voor het tatoeëren wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en eventueel geschoren met een nieuw wegwerpscheermesje;
  • de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden gebruikt; de naalden zijn per stuk verpakt, inkt zit in kleine inktcupjes;
  • tijdens het tatoeëren schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;
  • de tatoeëerder of behandelaar tijdens het zetten van de tatoeage handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, de pigmenteerpen, een tissue of je huid;
  • de tatoeage na afloop wordt verzorgd en afgedekt.

  Nazorg
  Een nieuwe tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie tatoeage leiden. Als je de tatoeage goed verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de wond genezen is. De tatoeëerder of behandelaar geeft schriftelijke uitleg over de nazorg van tatoeages. Lees dit goed door.

  1- Definities

  In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
  1.1. Opdrachtnemer: Eigenaresse en zelfstandige artiesten die werken in het pand gevestigd te Purmerend aan de Plantsoenstraat 5, te noemen Le Nou Tattou.
  1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan de zelfstandige artiesten die werken bij Le Nou Tattou. Degene aan wie Le Nou Tattou diensten en producten levert.
  1.3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de zelfstandige artiesten van Le Nou Tattou en de opdrachtgever tot levering van diensten en producten. Waaronder begrepen het aanbrengen van een tatoeage of de levering van andere diensten of producten binnen de bedrijfsomschrijving van Le Nou Tattou.
  1.4 Betaling reservering: bij het maken van een afspraak voor het aanbrengen van een tatoeage, wordt gevraagd om een aanbetaling van 50 euro. De aanbetaling is tevens altijd de vergoeding voor de ontwerpkosten, tenzij anders vermeld.
  1.5 Annulering: bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van de afspraak, wordt de aanbetaling niet terug betaald. Zie 9 - Aanbetaling.

  2- Toepasselijkheid

  3- Verantwoording en eigen risico

  2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Le Nou Tattou en de opdrachtgever. Hierbij treedt Le Nou Tattou op als leverancier/verkoper van de diensten of producten. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk, met uitdrukkelijke toestemming van Le Nou Tattou.
  2.2. De levering van de diensten en producten door Le Nou Tattou worden zonder uitzondering geleverd door Le Nou Tattou.
  2.3. De opdrachtgever, die een overeenkomst afsluit met Le Nou Tattou, moet nadrukkelijk akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden uitsluitend gehanteerd door Le Nou Tattou.

  3.1. Alle opdrachten van de opdrachtgever, die verstrekt worden aan Le Nou Tattou, worden nadrukkelijk verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de opdrachtgever.
  3.2. Door opdracht te geven aan Le Nou Tattou, voor het aanbrengen van een tatoeage, verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling. Waaronder begrepen: medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
  3.3. Door opdracht te geven aan Le Nou Tattou, voor het aanbrengen van een tatoeage, verklaart de opdrachtgever dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vormen van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening en niet besmet is met een bloedoverdraagbare ziekte zoals: HIV, hepatitis A/B of anderszins. En verklaart de opdrachtgever dat hij/zij anderszins op geen enkele andere wijze de gezondheid van de medewerkers van Le Nou Tattou en derden in gevaar kan brengen.
  3.4. Le Nou Tattou brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar.
  3.5. De opdrachtgever geeft aan dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en geeft aan dat zijn/haar besluit, om een tatoeage door Le Nou Tattou te laten aanbrengen, weloverwogen heeft genomen.
  3.6. Le Nou Tattou heeft altijd recht op inzage van een geldig legitimatiebewijs van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, kan Le Nou Tattou de opdracht weigeren.

  4- Aansprakelijkheid

  4.1. Door opdracht te geven aan Le Nou Tattou voor het aanbrengen van een tatoeage, erkent de opdrachtgever dat Le Nou Tattou een inspanningsverbintenis heeft. Le Nou Tattou zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Le Nou Tattou kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Le Nou Tattou is daarbij niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor de schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling.
  4.2. Indien Le Nou Tattou aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Le Nou Tattou voor de betreffende levering van de diensten of producten aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
  4.3 Ieder recht op een schadevergoeding komt te vervallen in het geval de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Le Nou Tattou terzake niet spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle te zake relevante informatie.
  4.4. Le Nou Tattou bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen. Mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wie gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

  5- Garantie

  5.1. Le Nou Tattou gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren en kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

  6- Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  6.1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
  6.2. Geschillen tussen Le Nou Tattou en de opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door een competente rechter van de Rechtbank te Den Haag, behoudens indien Le Nou Tattou als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

  7- Conversie

  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. Zodat daarop wel een beroep kan worden uitgeoefend.

  8- Slot Bepaling

  Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Le Nou Tattou en de door haar voor de uitvoering van deze overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

  9- Aanbetaling

  Zonder aanbetaling is het niet mogelijk om een afspraak te maken bij Le Nou Tattou. Mocht je je afspraak willen afzeggen of verplaatsen, vragen wij dit 7 dagen voor de datum van je afspraak te doen dan kan de aanbetaling blijven staan voor een nieuwe afspraak. We betalen geen aanbetalingen terug.
  Wordt de afspraak korter dan 48 uur vantevoren worden afgezegd of komt de klant niet naar de afspraak zonder bericht dan zijn wij genoodzaakt 50% van de afspraak in rekening te brengen.